java

数组排序

 1. 选择排序 数组排序之选择排序:从0索引开始,依次和后面元素比较,小的往前放,第一次完毕,最小值出现在了最小索引处。
      public static void selectSort(int[] arr) {
         for(int i=0;i<arr.length-1;i++){
     for(int j=i+1;j<arr.length;j++){
         if(arr[i]>arr[j]){
            int temp = arr[i];
            arr[i] = arr[j];
            arr[j] = temp;
         }
     }
         }
      }
  
 2. 冒泡排序 冒泡排序法:相邻元素两两比较,大的往后放,第一次完毕,最大值出现在了最大索引处。
      public static void bubbleSort(int[] arr) {
         for(int i=0;i<arr.length-1;i++){
     for(int j=0;j<arr.length-1-i;j++){
         if(arr[j]>arr[j+1]){
            int temp = arr[j];
            arr[j] = arr[j+1];
            arr[j+1] = temp;
         }
     }
         }
  }